Previous
Next

งานออกแบบ Packaging ต้องอาศัยเรื่องเทคนิคและความชำนาญ ด้านประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นเลิศ สำหรับออกแบบและผลิตตัวบรรจุภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมกับสินค้าที่ได้ผลิตขึ้นมา เพื่อให้ความคุ้มครองสินค้า ห่อหุ้มสินค้า ตลอดจนสำหรับประโยชน์ใช้สอย เช่น ความสะดวกสบายในการหิ้ว สะดวกสบายในพกพาหรือการใช้

การใช้ตัวเทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์และใช้เศรษฐศาสตร์ มาออกแบบ Packaging เพื่อหาวิธีการรักษาสภาพเดิมของสินค้าให้ปลอดภัย จนกว่าจะถึงมือผู้บริโภคลำดับสุดท้าย เพื่อให้มียอดขายมากที่สุดและมีต้นทุนที่ต่ำที่สุด

การใช้วัสดุ จำพวก กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ ไม้ และอื่นๆ มาประกอบเป็นภาชนะหุ้มห่อสินค้า สำหรับประโยชน์ในการใช้สอยให้มีความแข็งแรง มีความสวยงาม มีได้สัดส่วนที่ถูกต้อง ช่วยสร้างภาพพจน์ที่ดีให้สินค้า ทั้งยังทำให้เกิดความพึงพอใจจากผู้ซื้อสินค้าอีกด้วย

รับออกแบบ 063-3437316